عضویت جدید در صندوق

نوشته شده توسط مهدی محمدیان. نوشته شده در اخبار

Square Standکلیه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند حق عضویت صندوق به مبلغ ده میلیون ریال به شماره حساب 2659293 بانک رفاه شعبه دانشگاه به نام صندوق رفاه هیات علمی پرداخت  نموده و سپس با تکمیل فرم عضویت در وب سایت از خدمات صندوق رفاه استفاده نمایند.

فیش های واریزی 3 نسخه ای باشد.