عضویت جدید در صندوق

نوشته شده توسط مهدی محمدیان. نوشته شده در اخبار

Square Standکلیه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند حق عضویت صندوق به مبلغ ده میلیون ریال به شماره حساب 2659293 بانک رفاه شعبه دانشگاه به نام صندوق رفاه هیات علمی پرداخت  نموده و سپس با تکمیل فرم عضویت در وب سایت از خدمات صندوق رفاه استفاده نمایند.

فیش های واریزی 3 نسخه ای باشد.

راه اندازی سایت صندوق رفاه اعضاء هیات علمی

نوشته شده توسط مهدی محمدیان. نوشته شده در اخبار

registerبه اطلاع اعضاء محترم هیات علمی می رساند در صورت عضویت در صندوق رفاه نسبت به ثبت نام اینترنتی در این سایت اقدام فرمایید.

بدیهی است دسترسی به اطلاعات مربوط به پروژه ها و خدمات صندوق صرفاً برای اعضاء صندوق که در سایت ثبت نام نموده اند امکان پذیر می باشد.